Thursday, 13 May 2010

اتفاقی نادر و قابل تامل در تبریز، آیا قهرمانان ورزشی هم قربانی سیاست میشوند!

با توجه به برخورد پیش آماده در تبریز برای اسطوره فوتبال ایران علی‌ دایی، آیا او را میخواهند در دراز مدت قربانی کنند تا اسرار زد و بندهای پنهانی رژیم حتی در امر ورزش نیز پنهان بماند برای اینکه حرفهای که مخالف مدیریت فوتبال دست نشانده رژیم در برنامه ۹۰ زد ؟ یا این هم یک طرح از قبل آماده شده برای ایجاد سرپوش بر ناکامیهای رژیم در سرمایه گذاری ورزشی است. هر چه که بود این نشان از ترس رژیم از کشف واقعیت توسط افرادی است که در بین مردم محبوب هستن و میتوانند دولت فاسد را به چالش بکشانند. و البته هشداری هم از طرف دولت برای کسانی‌ است که بخواهند در رودخانه گٔل آلود دولتی فاسد بر خلاف جریان شنا کنند

No comments:

Post a Comment