Sunday, 5 February 2012

محکومیت مهدی خزعلی در دادگاه

پس کجاست آن همه ادعای آبادانی و پیشرفت ایران

شاید هم مثل همان ادعای اشکال نداشتن انتقاد به رهبری بود که مرغ پخته را در دیس غذا به خنده می اندازد


جناب رهبر ! چه انقلابی کردید که بعد از 33 سال در سالگرد آن ، خزعلی را همانجایی تبعید میکنید که خودتان در آن تبعید بوده
اید


از پدرم شنیده بودم که شما جناب آقای خامنه ای ، مدتی را در زمان آن طاغوت ! در برازجان تبعید بوده اید .امروز وقتی حکم دکتر مهدی خزعلی را برایش گفتم ، خنده تلخی کرد و سرش را به تاسف تکان داد و هیچ نگفت .14 سال حبس در برازجان،استان بوشهر و بعد از اتمام حبس،10 سال تبعید در همان مکان و 90 ضربه شلاقراستی جناب رهبری ! هنوز بعد از 33 سال برزاجان تبعید گاه است ؟؟